Zondag 29 november 2020 02:35:00
Sluit op 16-07-2020 Gunningsbeslissing op 14-09-2020

Herontwikkeling Oostenburg

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadgenoot Ontwikkeling I B.V. OOSTENBURG SGN
Postadres: Sarphatistraat 370
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1018GW
Land: Nederland
Contactpersoon: J. Munster
E-mail: info@stadgenoot.nl
Telefoon: +312 05118000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.stadgenoot.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://www.oostenburg.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herontwikkeling Oostenburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt uitgevoerd in Oostenburg en omvat het saneren en bouwrijp maken, woonrijp maken en beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 811 000.00 EUR / Hoogste offerte: 5 939 500.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oostenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht wordt uitgevoerd in Oostenburg en omvat het saneren en bouwrijp maken, woonrijp maken en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor deze opdracht is een RAW-raamovereenkomst opgesteld.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

117949 - Herontwikkeling Oostenburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Reimert Bouw en Infrastructuur B.V.
Postadres: Bolderweg 14
Plaats: Almere
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1332AT
Land: Nederland

Internetadres: www.reimert-almere.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 EUR / Hoogste offerte: 4 811 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

zie inschrijvingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080 BN
Land: Nederland
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2020