Zondag 7 juni 2020 11:20:00

Onderhoud gazons Doesburg & Lochem 2020, besteknummer: CB-BR-2020-01

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Circulus-Berkel B.V.
Postadres: Aalsvoort 100
Plaats: Lochem
NUTS-code: NL22
Postcode: 7241 MB
Land: Nederland
Contactpersoon: Sander Slagman
E-mail: aanbestedingen@proviel.nl
Telefoon: +31 742780674

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.circulus-berkel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud gazons Doesburg & Lochem 2020, besteknummer: CB-BR-2020-01

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren dienst is zowel gelegen in de gemeente Doesburg als in de gemeente Lochem en is opgedeeld in twee percelen. De dienst omvat het maaien van gazons en ruwe grassen incl. bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

De opdracht van de dienst wordt gegund aan de inschrijver met de laagste totaalprijs voor de percelen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CB-BR-2020-01A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Doesburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

o Maaien gazons;

o Maaien gazons op begraafplaatsen;

o Maaien trapvelden;

o Maaien wadi’s;

o Bijmaaien rondom obstakels;

o Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/03/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aannemer behoudt zich het recht voor, maar heeft wel de intentie om dit bestek te verlengen, met

tweemaal 1 jaar.

Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2

maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtgever mede.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CB-BR-2020-01B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL225
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de bebouwde kommen van de kernen in de gemeente Lochem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

o Maaien gazons;

o Maaien gazons op begraafplaatsen;

o Maaien trapvelden;

o Maaien wadi’s;

o Bijmaaien rondom obstakels;

o Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/03/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aannemer behoudt zich het recht voor, maar heeft wel de intentie om dit bestek te verlengen, met

tweemaal 1 jaar.

Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2

maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtgever mede.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 263592000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indien inschrijvers zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen gunningsbeslissing dan hebben zij de mogelijkheid om binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunnings-beslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter. Bezwaren dienen schriftelijk ingediend te worden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2020