Woensdag 23 september 2020 01:31:00
Sluit op 02-07-2020

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: rik.bultman@dekompanjie.nl
Telefoon: +31 642228918

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.veendam.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000 Bedrijfskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Werkorganisatie De Kompanjie is voornemens een partij te contracteren voor het leveren van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van vervanging van versleten kleding en de levering van kleding voor nieuwe medewerkers werkzaam bij de binnen- en buitendienst van De Kompanjie en voor medewerkers werkzaam bij SW-bedrijven Wedeka en Afeer die bij De Kompanjie zijn gedetacheerd.

Buiten de levering van bedrijfskleding vallen onderstaande functies/kleding binnen de scope:

- Lijkbezorging/begraafkleding

- Buitengewoon opsporingsambtenaar

- Representatieve kleding

- Orthopedische schoenen

- Otoplastieken

De Kompanjie levert momenteel aan ongeveer 160 werknemers werkkleding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-117921
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26/06/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.3
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats van uitvoering
In plaats van:

Amersfoort

Te lezen:

Veendam

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij uitvoering geeft aan het verwerken van de digitale (pin)transacties, gegenereerd door de parkeerautomaten en betaalterminals bij de leden van ParkeerService. Op hoofdlijnen houdt dit het volgende in: - Het koppelen van de on- en offstreet parkeerapparatuur ingebouwde betaalterminals en het aansluiten van internetkassa’s aan de derdengeldenrekeningen; - Het verwerken van de via de betaalterminals gegenereerde parkeertransacties en de bijbehorende overboekingen naar de derdengeldenrekeningen; - Het creëren van (realtime) in- en overzicht van de transacties en overboekingen; - Het periodiek verantwoording afleggen over de hoeveelheid en inhoud van de transacties.

Te lezen:

Werkorganisatie De Kompanjie is voornemens een partij te contracteren voor het leveren van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van vervanging van versleten kleding en de levering van kleding voor nieuwe medewerkers werkzaam bij de binnen- en buitendienst van De Kompanjie en voor medewerkers werkzaam bij SW-bedrijven Wedeka en Afeer die bij De Kompanjie zijn gedetacheerd. Buiten de levering van bedrijfskleding vallen onderstaande functies/kleding binnen de scope: - Lijkbezorging/begraafkleding - Buitengewoon opsporingsambtenaar - Representatieve kleding - Orthopedische schoenen - Otoplastieken De Kompanjie levert momenteel aan ongeveer 160 werknemers werkkleding.

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde waarde
In plaats van:

1430000,00

Te lezen:

1,00

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee (2) maal één (1) jaar.

Te lezen:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 1 oktober 2020 en heeft een looptijd tot en met 30 september 2022, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 1 jaar.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats. Het is tijdens de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, behalve als er sprake is van een storing zoals in II.8 benoemd, op andere wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

Te lezen:

Voor deze aanbesteding zijn twee vragenronden gepland. Omdat vragen voor de tweede ronde alleen betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste nota van inlichtingen wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Vragen eerste ronde kunnen tot 2 juni 2020, 16.00 uur worden ingediend. Vragen tweede ronde kunnen tot 23 juni 2020, 13.00 uur worden ingediend.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

36

Te lezen:

24

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2020-09-15

Te lezen:

2020-07-13

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

13-12-2020

Te lezen:

10-10-2020

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2020-09-15

Te lezen:

2020-07-13

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

10:00

Te lezen:

13:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

10:15

Te lezen:

13:15

Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:

66000000-0

Te lezen:

18100000-0

Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:

66100000-1

Te lezen:

18110000-3

Afdelingsnummer: II.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats van uitvoering
In plaats van:

NL310

Te lezen:

NL000

Afdelingsnummer: II.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats van uitvoering
In plaats van:
Te lezen:

NL100

VII.2)Overige nadere inlichtingen: