Woensdag 23 september 2020 01:41:00
Sluit op 18-06-2020

Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies nieuwbouw gemeentehuis

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Postbus
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111
Postcode: 9670 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies nieuwbouw gemeentehuis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor dit project wenst de gemeente externe specialistische adviseurs contracteren. Wij zijn op zoek naar dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en daarnaast advisering op het gebied van installatieadvies inclusief bouwfysisch advies

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende 2 percelen:

1. Selectie architect inclusief constructeur.

2. Selectie installatieadviseur inclusief bouwfysica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Selectie architect inclusief constructeur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71210000
71221000
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht voor perceel 1 betreft de levering van dienstverlening architectuur en constructief advies ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeentehuis te Winschoten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/10/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor de selectiefase één vragenronde gepland. Dit betekent dat van gegadigden een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot donderdag 28 mei 2020 11.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Selectie installatieadviseur inclusief bouwfysica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71312000
71318000
71315210
71321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht voor perceel 1 betreft de levering van dienstverlening advies over installatie inclusief bouwfysica ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeentehuis te Winschoten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/10/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor de selectiefase één vragenronde gepland. Dit betekent dat van gegadigden een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot donderdag 28 mei 2020 11.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De gegadigde dient in het verzoek tot deelneming een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen, niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van het verzoek tot deelneming. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken met betrekking tot degene die de bijlagen, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De gegadigde dient afdoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat gegadigde verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Gegadigde dient een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van gegadigde.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.3.2, zich garant te stellen voor de gegadigde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De gegadigde dient bij zijn verzoek tot deelneming referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden zijn afgerond gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de verzoeken tot deelneming, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties:

Kerncompetenties Perceel 1 Architect inclusief constructeur

Kerncompetentie 1 l Ervaring omvang

Gegadigde overlegt voor dit criterium maximaal één referentie van een kantoorgebouw waaruit de functie en de omvang van het gebouw blijkt. De referentie kantoorgebouw dient minimaal 3.600 m2 BVO te omvatten.

Kerncompetentie 2 l Ervaring openbaar gebouw

Gegadigde overlegt voor dit criterium maximaal één referentie van een nieuwbouw of renovatie van een openbaar gebouw waaruit de functie van het gebouw blijkt.

Kerncompetenties Perceel 2 Installatie adviseur inclusief bouwfysica

Kerncompetentie 1 l Ervaring omvang

Gegadigde overlegt voor dit criterium maximaal één referentie van een kantoorgebouw waaruit de functie en de omvang van het gebouw blijkt. De referentie kantoorgebouw dient minimaal 3.600 m2 BVO te omvatten.

Kerncompetentie 2 l Ervaring openbaar gebouw

Gegadigde overlegt voor dit criterium maximaal één referentie van een nieuwbouw of renovatie van een openbaar gebouw waaruit de functie van het gebouw blijkt.

Als bewijs dient de gegadigde de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage D), toe te voegen aan het verzoek tot deelneming. Uit de referentie(s) dient duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring, te blijken.

Dit houdt in dat gegadigde per kerncompetentie maximaal één (1) referentie in kan dienen. Gegadigde mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien gegadigde meer referenties indient dan is toegestaan, dan worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

Indien de gemeente Oldambt hier aanleiding toe ziet, kan het zo zijn dat er contact opgenomen wordt met de contactpersoon die u in bijlage D vermeld heeft.

KWALITEITSBORGING

Gegadigde dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient gegadigde minimaal te beschikken over de volgende certificeringen ISO 9001:2015. Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden een kopie van de certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

Specifiek voor gegadigde voor de perceel 1 geldt additioneel het volgende: Gegadigde dient ingeschreven zijn in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbaar register in de lidstaat van vestiging. Gegadigde dient na verzoek van de gemeente Oldambt een bewijs van de meest recente inschrijving in het Nederlands Architectenregister van 2015, dan wel een vergelijkbare beroepsorganisatie in het land van vestiging van de betreffende architect te overleggen.

Als gegadigde niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dient zij dit in haar verzoek tot deelneming aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem gelijkwaardig is. Gegadigde dient in het verzoek tot deelneming passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2020