Zondag 27 september 2020 18:20:00
Sluit op 06-05-2020 Gunningsbeslissing op 23-07-2020

Wmo- en leerlingenvervoer 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848193
Fax: +31 102848800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wmo- en leerlingenvervoer 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Als gevolg van de decentralisaties in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vallen er meerdere vormen van vervoer onder de gemeentelijke taken te weten: collectief aanvullend vervoer/Wmo vervoer, leerlingenvervoer (inclusief vervoer naar sportactiviteiten) en vervoer van- en naar de dagbesteding. Sinds 2016 is het doel van de gemeente de vervoergerechtigde centraal te stellen. Dit is onder andere bereikt door vermenging van de voormalige doelgroepen te stimuleren en de planning en regie van de vervoergerechtigde door de vervoerder te laten uitvoeren. Op deze manier krijgen vervoergerechtigde via één loket antwoord op al hun vragen over hun vervoer. Er is in grote mate economische en vervoer technische samenhang tussen planning/regie en uitvoering van het vervoer. De betreffende markt kenmerkt zich eveneens door dezelfde CPV-(hoofd)codering: diensten voor speciaal personenvervoer over land.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en bijbehorende decentralisaties heeft destijds nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bezuinigingen met zich mee gebracht voor de gemeente. Gewenste situatie:

De cliënt centraal blijven stellen in het vervoer en het door ontwikkelen van de ontwikkelde synergie tussen de vormen van Wmo vervoer en leerlingenvervoer in de gemeente en daarbij optimaal gebruik maken van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Collectief aanvullend vervoer

Jaar Ritten Zones

2017 49.563 123.107

2018 50.319 124.798

2019 55.019 132.645

Leerlingen vervoer

Jaar Cliënten

2017 150

2018 150

2019 142

Vervoer dagbesteding

Jaar Cliënten

2017 87

2018 102

2019 79

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 059-141708
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wmo- en leerlingenvervoer 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 2020-107651

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestand "Mededeling inzake het voortijdig beeindigen van de aanbestedingsprocedure 21 juli 2020."

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2020