Dinsdag 4 augustus 2020 21:28:00
Sluit op 06-05-2020 Gunningsbeslissing op 23-07-2020

Wmo- en leerlingenvervoer 2020

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848193
Fax: +31 102848800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wmo- en leerlingenvervoer 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Als gevolg van de decentralisaties in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vallen er meerdere vormen van vervoer onder de gemeentelijke taken te weten: collectief aanvullend vervoer/Wmo vervoer, leerlingenvervoer (inclusief vervoer naar sportactiviteiten) en vervoer van- en naar de dagbesteding. Sinds 2016 is het doel van de gemeente de vervoergerechtigde centraal te stellen. Dit is onder andere bereikt door vermenging van de voormalige doelgroepen te stimuleren en de planning en regie van de vervoergerechtigde door de vervoerder te laten uitvoeren. Op deze manier krijgen vervoergerechtigde via één loket antwoord op al hun vragen over hun vervoer. Er is in grote mate economische en vervoer technische samenhang tussen planning/regie en uitvoering van het vervoer. De betreffende markt kenmerkt zich eveneens door dezelfde CPV-(hoofd)codering: diensten voor speciaal personenvervoer over land.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en bijbehorende decentralisaties heeft destijds nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bezuinigingen met zich mee gebracht voor de gemeente. Gewenste situatie:

De cliënt centraal blijven stellen in het vervoer en het door ontwikkelen van de ontwikkelde synergie tussen de vormen van Wmo vervoer en leerlingenvervoer in de gemeente en daarbij optimaal gebruik maken van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Collectief aanvullend vervoer

Jaar Ritten Zones

2017 49.563 123.107

2018 50.319 124.798

2019 55.019 132.645

Leerlingen vervoer

Jaar Cliënten

2017 150

2018 150

2019 142

Vervoer dagbesteding

Jaar Cliënten

2017 87

2018 102

2019 79

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x twee jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de continuïteit gedurende de contractperiode, inclusief de eventuele verlenging daarvan, te waarborgen.

Een zelfstandige inschrijver of een lid van een samenwerkingsverband kan in het kader van de geschiktheid van de financiële draagkracht gebruik maken van een derde. In dat geval dient deze derde eveneens het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 1) in te vullen en te ondertekenen. Indien deze derde onderdeel uitmaakt van een concern met een geconsolideerde jaarrekening, dan dient daarnaast het hoogste moederconcern van de desbetreffende derde, door middel van invulling en ondertekening van een concerngarantie tevens hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen van de zelfstandige inschrijver of lid van een samenwerkingsverband.

De aanbestedende dienst kan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend verzoeken hiertoe bewijsstukken aan te leveren, zoals een passende bankverklaring, jaarverslagen, balansen of balansuittreksels en omzetverklaringen van de laatste drie boekjaren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1 Vergunning waaruit blijkt dat deze op grond van de Wet Personenvervoer 2000 gerechtigd is de opdracht uit te voeren.

2 Indien wordt ingeschreven als hoofd-onderaanneming: verklaring van onderaannemer(s)waarin deze aangeeft de voor het vervoer benodigde middelen ter beschikking stelt aan de hoofdaannemer.

3 Cao-verklaring: De inschrijver is verplicht om door middel van een verklaring van Sociaal Fonds Taxi (hierna: SFT) aan te tonen dat de bepalingen van de Collectieve

Arbeidsovereenkomst Taxivervoer getrouwelijk wordt nageleefd. Uit de verklaring van SFT moet blijken dat de Cao-naleving van de inschrijver door SFT als voldoende wordt beoordeeld. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer de betreffende verklaring vervolgens iedere twee jaar aan. Inschrijvers die dispensatie hebben van de Cao-taxivervoer in verband met een eigen bedrijfs-cao, dienen middels een brief/verklaring vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te tonen dat deze dispensatie is verleend. Daarnaast dient een verklaring van SFT te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de bedrijfs-cao op juiste wijze wordt nageleefd. Deze verklaring verstrekt opdrachtnemer jaarlijks aan de opdrachtgever.

4 De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig TX-keurmerk (of aantoonbaar vergelijkbaar). Dit geldt tevens voor de eventuele inzet van onderaannemers.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/03/2020