Donderdag 6 mei 2021 03:02:00
Sluit op 10-04-2020 Gunningsbeslissing op 17-12-2020

Rijksbrede Aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nationale identificatie:
211946370
Postadres:
Rijnstraat 8
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2515 XP
Land:
NL
Contactpersoon:
Jeroen Assmann
Telefoon:
-
E-mail:
jeroen.assmann@minienw.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit: Infrastructuur en Waterstaat

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Rijksbrede Aanbesteding Financiële Adviesdiensten 2020-2024

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Aanbestedende dienst heeft als doel het afsluiten van verschillende Raamovereenkomsten op het gebied van Financiële Adviesdiensten

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen € 6-8 mln.

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control € 14-16 mln.

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning € 5-10 mln.

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal € 1-3 mln.

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek € 11-12 mln.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De initiële duur van de Raamovereenkomst voor elk perceel is twee (2) jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van maximaal één (1) jaar

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen € 6-8 mln.

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control € 14-16 mln.

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning € 5-10 mln.

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal € 1-3 mln.

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek € 11-12 mln.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De initiële duur van de Raamovereenkomst voor elk perceel is twee (2) jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van maximaal één (1) jaar

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen € 6-8 mln.

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control € 14-16 mln.

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning € 5-10 mln.

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal € 1-3 mln.

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek € 11-12 mln.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De initiële duur van de Raamovereenkomst voor elk perceel is twee (2) jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van maximaal één (1) jaar

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen € 6-8 mln.

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control € 14-16 mln.

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning € 5-10 mln.

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal € 1-3 mln.

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek € 11-12 mln.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De initiële duur van de Raamovereenkomst voor elk perceel is twee (2) jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van maximaal één (1) jaar

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
66171000 - Diensten voor financieel advies
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1. Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen € 6-8 mln.

Perceel 2. Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control € 14-16 mln.

Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning € 5-10 mln.

Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal € 1-3 mln.

Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek € 11-12 mln.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De initiële duur van de Raamovereenkomst voor elk perceel is twee (2) jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever maximaal twee (2) maal verlengd kan worden voor de duur van maximaal één (1) jaar

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118879

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming: Perceel 4. Inhuur/resultaatgerichte financiële adviesdiensten fiscaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Deloitte Consulting B.V.
Nationale identificatie:
33259541
Postadres:
Gustav Mahlerlaan 2970
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1081 LA
Land:
NL
Telefoon:
+31 650078666
E-mail:
tvandennouland@deloitte.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.deloitte.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
Nationale identificatie:
24432939
Postadres:
Boompjes 258
Plaats:
ROTTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3011XZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 884071000
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.ey.com/nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
BDO Accountants & Belastingadviseurs
Nationale identificatie:
17171188
Postadres:
Dr Holtroplaan 23
Plaats:
EINDHOVEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
5652XR
Land:
NL
Telefoon:
+31 651898083
E-mail:
ylva.de.gram@bdo.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.bdo.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Pricewaterhousecoopers Belastingadviseurs N.V.
Nationale identificatie:
34180284
Postadres:
Thomas R. Malthusstraat 5
Plaats:
AMSTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
1066JR
Land:
NL
Telefoon:
+31 887920020
E-mail:
aanbesteding@nl.pwc.com
Fax:
+31 887929792
Internetadres:
http://www.pwc.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
1,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming: Perceel 5. Resultaatgerichte financiële adviesdiensten onderzoek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Ernst & Young Accountants LLP
Nationale identificatie:
24432944
Postadres:
Boompjes 258
Plaats:
ROTTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3011XZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 884071000
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.ey.com/nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Vanberkel Professionals B.V.
Nationale identificatie:
27337839
Postadres:
Florahoek 6
Plaats:
ZOETERMEER
NUTS-code:
NL
Postcode:
2719HZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 793600246
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
KPMG Advisory N.V.
Nationale identificatie:
33263682
Postadres:
Laan van Langerhuize 1
Plaats:
AMSTELVEEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
1186DS
Land:
NL
Telefoon:
+31 206567890
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
Nationale identificatie:
34180287
Postadres:
Thomas R. Malthusstraat 5
Plaats:
AMSTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
1066 JR
Land:
NL
Telefoon:
+31 887920020
E-mail:
aanbesteding@nl.pwc.com
Fax:
+31 887929792
Internetadres:
http://www.pwc.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Improven B.V.
Nationale identificatie:
66926866
Postadres:
Zonnebaan 9
Plaats:
UTRECHT
NUTS-code:
NL
Postcode:
3542EA
Land:
NL
Telefoon:
+31 882763000
E-mail:
info@improven.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.improven.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
1,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming: Perceel 3. Inhuur financiële adviesdiensten subsidieondersteuning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Profource B.V.
Nationale identificatie:
24336289
Postadres:
Kralingseweg 225-227
Plaats:
Rotterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
3062 CE
Land:
NL
Telefoon:
+31 887763600
E-mail:
info@profource.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.profource.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Ernst & Young Accountants LLP
Nationale identificatie:
24432944
Postadres:
Boompjes 258
Plaats:
ROTTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3011XZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 884071000
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.ey.com/nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Vanberkel Professionals B.V.
Nationale identificatie:
27337839
Postadres:
Florahoek 6
Plaats:
ZOETERMEER
NUTS-code:
NL
Postcode:
2719HZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 793600246
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Fagro Consultancy B.V.
Nationale identificatie:
14054317
Postadres:
Amerikalaan 14
Plaats:
MAASTRICHT-AIRPORT
NUTS-code:
NL
Postcode:
6199AE
Land:
NL
Telefoon:
+31 205151555
E-mail:
joey.meulenbroek@dpa.nl
Fax:
+31 433585485
Internetadres:
http://www.fagro.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Improven B.V.
Nationale identificatie:
66926866
Postadres:
Zonnebaan 9
Plaats:
UTRECHT
NUTS-code:
NL
Postcode:
3542EA
Land:
NL
Telefoon:
+31 882763000
E-mail:
info@improven.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.improven.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
1,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming: Perceel 2 Inhuur financiële adviesdiensten beheer, beleid, planning en control

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Deloitte Consulting B.V.
Nationale identificatie:
33259541
Postadres:
Gustav Mahlerlaan 2970
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1081 LA
Land:
NL
Telefoon:
+31 650078666
E-mail:
tvandennouland@deloitte.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.deloitte.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Profource B.V.
Nationale identificatie:
24336289
Postadres:
Kralingseweg 225-227
Plaats:
Rotterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
3062 CE
Land:
NL
Telefoon:
+31 887763600
E-mail:
info@profource.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.profource.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Ernst & Young Accountants LLP
Nationale identificatie:
24432944
Postadres:
Boompjes 258
Plaats:
ROTTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3011XZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 884071000
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.ey.com/nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
JS Consultancy Detachering B.V.
Nationale identificatie:
33265021
Postadres:
De Entree 19 -21
Plaats:
AMSTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
1101BH
Land:
NL
Telefoon:
+088 3302100
E-mail:
tenderdesk@jsconsultancy.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.jsconsultancy.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Yacht B.V.
Nationale identificatie:
62880942
Postadres:
Diemermere 25
Plaats:
DIEMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
1112TC
Land:
NL
Telefoon:
+31 205695911
E-mail:
tenderdesk@yacht.nl
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
1,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming: Perceel 1 Inhuur financiële adviesdiensten administratie en processen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
USG Finance B.V.
Nationale identificatie:
34124039
Postadres:
Euclideslaan 251
Plaats:
UTRECHT
NUTS-code:
NL
Postcode:
3584 BV
Land:
NL
Telefoon:
+31 306704961
E-mail:
informatie@usgfinance.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.usgfinance.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Deloitte Consulting B.V.
Nationale identificatie:
33259541
Postadres:
Gustav Mahlerlaan 2970
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1081 LA
Land:
NL
Telefoon:
+31 650078666
E-mail:
tvandennouland@deloitte.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.deloitte.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Profource B.V.
Nationale identificatie:
24336289
Postadres:
Kralingseweg 225-227
Plaats:
Rotterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
3062 CE
Land:
NL
Telefoon:
+31 887763600
E-mail:
info@profource.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.profource.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Ernst & Young Accountants LLP
Nationale identificatie:
24432944
Postadres:
Boompjes 258
Plaats:
ROTTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3011XZ
Land:
NL
Telefoon:
+31 884071000
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.ey.com/nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Yacht B.V.
Nationale identificatie:
62880942
Postadres:
Diemermere 25
Plaats:
DIEMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
1112TC
Land:
NL
Telefoon:
+31 205695911
E-mail:
tenderdesk@yacht.nl
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
1,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Via TenderNed en bij contactpersoon aanbestedende dienst.

Aanbestedende dienst doet een beroep op grond van artikel 2:138 Aw 2012, om geen bedrijfsvertrouwelijke informatie te delen.

Ingeschatte opdrachtwaarden zijn per perceel opgenomen in de inschrijvingsleidraad.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Den Haag
Postadres:
Prins Clauslaan 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17/12/2020