Maandag 5 december 2022 03:03:00
Terug
Sluit op 18-03-2013

Besteknr. 923 - Dienst 2012, inzake het uitvoeren van grond- en verhardingswerken, het aanleggen van een rotonde en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van groot onderhoud op provinciale weg N199 gelegen in de provincie Utrecht.

RECTIFICATIE van 19/02/2013 - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen, Postbus 80300, 3508 TH  Utrecht (NL).
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:

http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of lokale instantie.
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   

Besteknr. 923 - Dienst 2012, inzake het uitvoeren van grond- en verhardingswerken, het aanleggen van een rotonde en het uitvoeren van bijkomende werken ten behoeve van groot onderhoud op provinciale weg N199 gelegen in de provincie Utrecht.

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Werken.

Uitvoering.

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken:

Het uit te voeren werkis gelegen in de provincie Utrecht op en langs de N199 tussen km 0,30 t/m 2,60

NUTS code: NL31.
II.1.3)De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;

b. het leveren en aanbrengen van zand voor zandbed;

c. het frezen en zagen van asfaltbeton;

d. het opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen, bestratingen en kantopsluitingen;

e. het aanbrengen van steenmengselfunderingen, asfaltbetonverhardingen, bestratingen en kantopsluitingen;

f. het verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen;

g. het wijzigen van een verkeersregelinstallatie en openbare verlichting;

h. het treffen van verkeersmaatregelen;

i. het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Neen.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:

zie bijgevoegde bestek

II.2.2)Opties:
Neen.
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 01/05/2013.

Voltooiing: 01/07/2013.


AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:

De waarde van de zekerheid in de vorm van een bankgarantie is gelijk aan 5% van de aannemingssom.

III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

betaling vindt plaats conform de Standaard RAW bepalingen 2010, éénmaal per vier weken.

In afwijking van het gestelde in par. 27 van de UAV 2012 maakt de aannemer de week- en termijnstaten op en legt deze aan de directie voor ter goedkeuring.

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Bij inschrijving met andere ondernemingen (combinatie van ondernemingen) levert de inschrijver bij inschrijving een Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ondertekent door iedere deelnemer.

Model: conform bijlage Eigen Verklaring.

Een combinatie van ondernemingen kan als één inschrijver inschrijven. In dat geval is het afzonderlijk inschrijven van één van de combinanten alleen, of in combinatie met anderen, niet toegestaan.

III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Ja.

Zie bestek en Eigen Verklaring

III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

De inschrijver dient bij inschrijving, door overlegging van een uittreksel van inschrijving, aan te tonen te zijn ingeschreven in het beroeps-, of handelsregister, zoals bedoeld in artikel 2.18.3 van het ARW 2005.

De inschrijver dient bij zijn inschrijving een volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, te overleggen.

Voor alle gevraagde vereisten met betrekking tot de inschrijving zie het bestek deel 0 en de Eigen Verklaring.

III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Voor deze informatie wordt verwezen naar het bestek deel 0 en de Eigen Verklaring.

De genoemde gegevens onder minimumeisen moeten door de inschrijver worden overlegd na aanbesteding binnen tien (10) werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek.

Eventueel vereiste minimumeisen:

- Een door een bevoegd accountant geaccordeerde verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver in de laatste drie (3) boekjaren een gemiddelde jaaromzet aan werken in de G.W.W.-sector heeft bereikt gelijk aan of groter dan 2.000.000,- Euro excl. BTW.

- In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie gezamenlijk te voldoen aan deze gestelde omzeteis.

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Voor deze informatie wordt verwezen naar het bestek deel 0 en de Eigen Verklaring.

De genoemde gegevens onder minimumeisen moeten door de inschrijver worden overlegd na aanbesteding binnen tien (10) werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek.

Eventueel vereiste minimumeisen:

- De inschrijver dient in de periode van vijf jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit bestek, ten minste één (1) op een vakkundige wijze uitgevoerd werk op het gebied van het maken van de aanleg van wegen met bitumineuze verhardingen met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag groter of gelijk aan 1.500.000,- Euro excl. BTW te hebben uitgevoerd.

- De inschrijver dient met betrekking tot de aard van het werk te zijn gecertificeerd op basis van de norm EN ISO 9001.

- De inschrijver dient VCA* gecertificeerd te zijn.

- De inschrijver dient de beschikking te hebben over het vereiste materieel voor de uitvoering van het werk.

- De inschrijver dient de beschikking te hebben over voldoende gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van het werk.

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Laagste prijs.
IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Bestek 923, dienst 2012
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/03/2013 - 11:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
19/03/2013 - 11:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

Periode in dagen: 45 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
19/03/2013 - 11:00.
Plaats: Kantoor District Oost, Zandbergenlaan 4, 3712 BZ HUIS TER HEIDE
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

Inschrijvers, of hun vertegenwoordiger(s) en belangstellende.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:

Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken(ARW)2005 Europees van toepassing. Dit reglement is in boekvorm verkrijgbaar bij SDU uitgevers Den Haag, of in Pdf-formaat beschikbaar via de site van de aanbestedingskalender onder tab "Documenten".

Het bestek is samengesteld volgens de RAW-systematiek.

Inlichtingen:

Vragen voor nadere inlichtingen kunnen uitsluitend per e-mail worden gesteld aan:

moelands@waterpasdenbosch.nl

Met als onderwerp: "Vragen voor nota van inlichtingen bestek 923, dienst 2012".

Vragen en/of opmerkingen dienen uiterlijk 5 maart 2013 12:00 uur te zijn ontvangen.

De nota van inlichtingen is uiterlijk 6 dagen voor de datum van aanbesteding te downloaden via de site www.aanbestedingskalender.nl.

Aanwijzingen ter plaatse zullen niet worden gehouden.

Inschrijving:

In afwijking op het gestelde in artikel 2.18.6 van het ARW 2005 dient de inschrijver het inschrijvingsbiljet, inschrijvingsstaat, K-verklaring, uittreksel inschrijving beroeps- of handelsregister en overige verklaringen, zoals vermeld in het Bestek en/of Eigen Verklaring, gezamenlijk in één envelop op de onder IV.3.8) genoemde plaats en datum van aanbesteding in de daarvoor bestemde bus te deponeren uiterlijk 11:00 uur.

Op de envelop moet duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, het besteknummer.

Het Bibob-vragenformulier dient in een afzonderlijke envelop separaat bij de inschrijving te worden ingeleverd.

Bij inschrijving in combinatie dient van elk van de deelnemers te worden bijgevoegd: een uittreksel inschrijving beroeps- of handelsregister, een volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, een Verklaring bestuurder (model K), een Verklaring Hoofdelijke aansprakelijkheid combinatie(deelnemers) en (indien van toepassing) overige verklaringen overeenkomstig de modellen zoals bij het bestek gevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
De burgelijk rechter,
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

Conform het ARW 2005

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/02/2013.