Woensdag 7 juni 2023 17:59:00
Terug
Sluit op 27-05-2013

CI-12009 Herontwikkeling De Haverkist- Brabantlaan 7

RECTIFICATIE van 24/04/2013 - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB  Oosterhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.: A. Dankers. Tel.: +31 162489544. E-mail: aanbestedingen@oosterhout.nl.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of lokale instantie.
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   

CI-12009 Herontwikkeling De Haverkist- Brabantlaan 7

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Werken.

Ontwerp en uitvoering.

NUTS code: NL411.
II.1.3)De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Tot juni 2011 was aan de Brabantlaan 7 de Vrije school de Strijene gevestigd. De school is ondertussen elders binnen Oosterhout gevestigd. De locatie Brabantlaan 7 komt onder naam "De Haverkist" voor herontwikkeling in aanmerking.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Opties:
Neen.
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Zie aanbestedingsdocumentatie

Eventueel vereiste minimumeisen:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Zie aanbestedingsdocumentatie

Eventueel vereiste minimumeisen:

Zie aanbestedingsdocumentatie

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Niet-openbaar.
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:
Beoogd aantal ondernemingen: 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:

Zie aanbestedingsdocumentatie

IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
CI-12009
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/06/2013 - 11:55

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
17/06/2013 - 12:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
24/06/2013.
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
02/09/2013 - 12:05.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:

Zie aanbestedingsdocumentatie

VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Zie aanbestedingsdocumentatie,
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
Zie aanbestedingsdocumentatie,
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

Zie aanbestedingsdocumentatie

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
Zie aanbestedingsdocumentatie,
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2013.