Woensdag 7 juni 2023 18:53:00

Inhuur waterbeheerder

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Gemeente Deurne
251662132
Markt 1, 5751 BE Deurne ( Nederland )
Ter attentie van: Ronald Maas
Telefoon: +31 646196260,
E-mail: r.maas@bizob.nl

Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=20775

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

Regionale of plaatselijke instantie
Algemene overheidsdiensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Inhuur waterbeheerder

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: (c) Diensten
Categorie: 22. Arbeidsbemiddeling
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Deurne
NUTS-code: NL414

II.1.3 De aankondiging betreft

-

II.1.4 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De opdracht betreft het (tijdelijk) uitvoeren van werkzaamheden voor de gemeentelijke beleidsontwikkeling, uitwerking van beleid en advisering op het gebied van riolering, sloten en watergangen en grondwater.

II.1.5 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht
Hoofdcategorieën: 79620000-6 (Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel)

II.1.6 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

II.2 TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN

II.2.1 Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder k) en l) in bijlage D)

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Criterium: Plan van aanpak
Beschrijving: -
Vereisten: -

IV.2.2 Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

Bizob-2013-RM-DE-001a

IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

neen

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 1
BENAMING: Inhuur waterbeheerder

V.1 Date of contract award decision:

08/07/2013

V.2 Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 35
Amersfoort, 3818 EX Nederland

V.4 INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
-
Totale definitieve waarde van de opdracht:
-

V.5 DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED

neen

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.2 NADERE INLICHTINGEN

-

VI.3 BEROEPSPROCEDURES

VI.3.1.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Oost-Brabant
Leeghwaterlaan 8 , 5223 BA 's-Hertogenbosch (Nederland)
Ter attentie van: de voorzieningenrechter
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, Internetadres (URL): www.rechtspraak.nl

VI.3.1.2 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.3.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

12/08/2013

BIJLAGE D : JUSTIFICATION FOR THE AWARD OF THE CONTRACT WITHOUT PRIOR PUBLICATION OF A CONTRACT NOTICE IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION

a) Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een: -
b)De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden.(alleen voor leveringen).: neen
c) De(werken/goederen/diensten)(kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om:) -
d) In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de daarvoor geldende bepalingen van de richtlijn.: neen
e) Aanvullende (werken/leveringen/diensten)(worden besteld volgens de daarvoor geldende bepalingen van de richtlijn.): neen
f) Nieuwe(werken/diensten)(die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten die zijn besteld volgens de daarvoor geldende bepalingen van de richtlijn): neen
g) De opdracht voor (dienstverlening)(wordt gegund aan de winnaar of aan een van de winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen.): neen
concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten. : neen
k) Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage IIB bij de richtlijn vermelde diensten.: ja
Om te kunnen gebruikmaken van de verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s) hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is, door in elk geval de relevante feiten te vermelden en, waar nodig, de wettelijke bevindingen in overeenstemming met de artikelen van Richtlijn 2004/18/EG (maximaal 500 woorden).: IIB dienst