Donderdag 28 september 2023 05:57:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 28-09-2023

JeugdzorgPlus

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Burg de Bordesstraat 80
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1404 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
Telefoon: +31 356926414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

JeugdzorgPlus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze inkoopprocedure is ter ondersteuning van het contracteren van JeugdzorgPlus instellingen voor het subperceel JeugdzorgPlus welke voortkomt uit de Jeugdwet.

Het werkgebied betreft de regio Gooi en Vechtstreek bestaande uit de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren (afgekort: de Regio).

Voor een logische inbedding in het zorglandschap heeft de Regio ervoor gekozen om de JeugdzorgPlus als subperceel toe te voegen aan het hoofdperceel Verblijf.

Concreet betekent dit een (niet wezenlijke) wijziging (uitbreiding) van het Geïntegreerd Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen met kenmerk 23.0000955 ten aanzien van het hoofdperceel Verblijf.

Voor een nadere onderbouwing van deze uitbreiding alsook voor een verdere uitleg van de inkoopprocedure inclusief de van toepassing zijnde documenten verwijzen wij u naar de mee gepubliceerde documenten en bijlagen, waaronder de Aankondiging JeugdzorgPlus (Hoofdperceel Verblijf) met kenmerk: DOC-2300180.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze inkoopprocedure is ter ondersteuning van het contracteren van JeugdzorgPlus instellingen voor het subperceel JeugdzorgPlus welke voortkomt uit de Jeugdwet.

Het werkgebied betreft de regio Gooi en Vechtstreek bestaande uit de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren (afgekort: de Regio).

Voor een logische inbedding in het zorglandschap heeft de Regio ervoor gekozen om de JeugdzorgPlus als subperceel toe te voegen aan het hoofdperceel Verblijf.

Concreet betekent dit een (niet wezenlijke) wijziging (uitbreiding) van het Geïntegreerd Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen met kenmerk 23.0000955 ten aanzien van het hoofdperceel Verblijf.

Voor een nadere onderbouwing van deze uitbreiding alsook voor een verdere uitleg van de inkoopprocedure inclusief de van toepassing zijnde documenten verwijzen wij u naar de mee gepubliceerde documenten en bijlagen, waaronder de Aankondiging JeugdzorgPlus (Hoofdperceel Verblijf) met kenmerk: DOC-2300180.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/02/2024
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst eindigt op 31 december 2028. Hierna loopt de Overeenkomst van rechtswege af, tenzij Opdrachtgever na wederzijdse instemming van Opdrachtnemer besluit de Overeenkomst te verlengen telkens met een duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2023
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/02/2024
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/09/2023
Plaatselijke tijd: 17:05
Plaats:

digitaal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2023