Donderdag 28 september 2023 05:59:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 28-09-2023

JeugdzorgPlus

Omschrijving

Deze inkoopprocedure is ter ondersteuning van het contracteren van JeugdzorgPlus instellingen voor het subperceel JeugdzorgPlus welke voortkomt uit de Jeugdwet.

Het werkgebied betreft de regio Gooi en Vechtstreek bestaande uit de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren (afgekort: de Regio).

Voor een logische inbedding in het zorglandschap heeft de Regio ervoor gekozen om de JeugdzorgPlus als subperceel toe te voegen aan het hoofdperceel Verblijf.

Concreet betekent dit een (niet wezenlijke) wijziging (uitbreiding) van het Geïntegreerd Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen met kenmerk 23.0000955 ten aanzien van het hoofdperceel Verblijf.

Voor een nadere onderbouwing van deze uitbreiding alsook voor een verdere uitleg van de inkoopprocedure inclusief de van toepassing zijnde documenten verwijzen wij u naar de mee gepubliceerde documenten en bijlagen, waaronder de Aankondiging JeugdzorgPlus (Hoofdperceel Verblijf) met kenmerk: DOC-2300180.

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja
Motivatie

Onderhavige procedure is ingericht volgens de zogenoemde OpenHouse methodiek. De methodiek valt niet onder de aanbestedingswetgeving. Enkel in geval van specifieke verwijzingen naar wetgeving gelden de desbetreffende artikelen van de wetgeving.

Gezien de plaats van uitvoering en technische kenmerken van onderhavige Opdracht/dienstverlening is er geen sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Opdrachtgever maakt daarom op nationaal niveau de toelatingsprocedure tot het Open House systeem bekend en gebruikt hiervoor het inkoopplatform Aanbestedingskalender.nl

Opdrachtgever beoogt met deze procedure één of meerdere Overeenkomsten tegen reële tarieven af te sluiten en niet in onderlinge financiële concurrentie te laten plaatsvinden. Met iedere Inschrijver die voldoet aan de gestelde specificaties, eisen en normen in de mee gepubliceerde documenten en bijlagen, wordt een Overeenkomst gesloten.