Maandag 4 december 2023 23:23:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 13-07-2023 Gunningsbeslissing op 10-11-2023 PB-nummer 2023/S 218-686135

EOA Inhuur locatiebeheerders Gemeente Staphorst

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Staphorst
Postadres: Postbus 2
Plaats: Staphorst
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 7950 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Margot de Heer
E-mail: projectbureau@procurance.nl
Telefoon: +31 615645048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.staphorst.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EOA Inhuur locatiebeheerders Gemeente Staphorst

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer voor het naar behoefte en op afroep leveren van Locatiebeheerders voor de opvanglocaties voor (Oekraïense) vluchtelingen in de gemeente.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staphorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Momenteel bestaat het team dat zich bezig houdt met het beheren van de opvanglocaties uit één coördinator en zes locatiebeheerders. De coördinator is in dienst van de gemeente Staphorst, terwijl de locatiebeheerders werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst. De Opdracht betreft ook het overnemen van de huidige populatie (onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst). Dit kan gebeuren door middel van het in dienst nemen van de huidige medewerkers bij de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer een makelaarsrol te laten vervullen en te zorgen voor intercollegiale inlening. De gemeente Staphorst verwacht dat de Opdrachtnemer bij natuurlijk verloop van medewerkers nieuwe medewerkers zal aanbieden op basis van een uitzendovereenkomst. Naar verwachting zullen er voor de nieuwe locatie 3 à 4 FTE aan medewerkers worden ingehuurd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.1 Matchmaking en Wervingsaanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.2 Social Return / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.3 Leveringszekerheid / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: G1.1 Tarief Locatiebeheerder / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: G1.2 Makelaars fee / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 105-328492
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Raamovereenkomst Inhuur locatiebeheerders voor de opvang vluchtelingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tempo-Team Uitzenden B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL21 Overijssel
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gemeente Staphorst heeft tijdens de inschrijvingstermijn door middel van twee vragenrondes geïnteresseerden de gelegenheid gegeven vragen te stellen over de opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Iedere belanghebbende die het, ondanks een eventuele nadere (mondelinge) toelichting door gemeente Staphorst niet met de mededeling van de gunningsbeslissing eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde civiele rechter van de rechtbank Overijssel locatie Zwolle. Belanghebbende dient hiertoe over te gaan binnen 20 kalenderdagen na elektronische verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing. Deze termijn is een vervaltermijn. Ingeval belanghebbende een voorlopige voorziening vraagt dient hij, in het belang van een snelle en goede voortgang, de contactpersoon, vermeld in paragraaf 2.3, hiervan tijdig op de hoogte te stellen door het opsturen van de kopie dagvaarding.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2023