Woensdag 7 juni 2023 18:54:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 23-06-2023

Tussenvoorziening

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Burg de Bordesstraat 80
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1404 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
Telefoon: +31 356926414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tussenvoorziening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Tussenvoorziening is een doorontwikkeling van de noodbedden in het perceel Behandel- en leefgroepen en bestemd voor jeugdigen van de regio Gooi en Vechtstreek in geval van crisis en of acute onveiligheid.

Het betreft de beschikbaarheid van een bed voor een periode van maximaal 28 dagen ten behoeve van een niet-planbare crisis en uithuisplaatsing.

Doel van de Tussenvoorziening is om;

1. de toegang voor crisis verblijf jeugdhulp ‘anders’ te organiseren en het reguliere gebruik van verblijfsvoorzieningen te verminderen;

2. het voorkomen van (langdurige) uithuisplaatsingen;

3. terugkeer naar huis, binnen netwerk of een gezinsachtige oplossing te realiseren.

De gemeenten hebben besloten de Tussenvoorziening medio 2021 als pilot in te voeren en na max. 2 jaar te evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de Regio wil het aanbod van een Tussenvoorziening graag per einddatum pilot continueren en borgen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Tussenvoorziening is een doorontwikkeling van de noodbedden in het perceel Behandel- en leefgroepen en bestemd voor jeugdigen van de regio Gooi en Vechtstreek in geval van crisis en of acute onveiligheid.

De gemeenten hebben besloten de Tussenvoorziening medio 2021 als pilot in te voeren en na max. 2 jaar te evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de Regio wil het aanbod van een Tussenvoorziening graag per einddatum pilot continueren en borgen.

Om deze reden is de Regio voornemens om een Overeenkomst af te sluiten met maximaal twee (2) Opdrachtnemers die ieder maximaal twee (2) bedden aanbieden exclusief bestemd voor jeugdigen uit de regio Gooi en Vechtstreek.

Indien u zich wilt inschrijven voor deze Tussenvoorziening, dient u te voldoen aan de bijgevoegde perceelbeschrijving en het invulsjabloon volledig, naar waarheid in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Bussum

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is sprake van een digitale kluis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De Tussenvoorziening betreft een apart perceel dat conform paragraaf 6.11 van het Toelatingsdocument JV wordt toegevoegd aan de Jeugdhulp Voorzieningen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023