Zondag 28 mei 2023 00:57:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-07-2023

Tussentijdse toetreding perceel 8 Wonen/ Verblijf - Pleegzorg Jeugdzorgregio IJsselland

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Postadres: Postbus
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8000 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@rsj-ijsselland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rsj-ijsselland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tussentijdse toetreding perceel 8 Wonen/ Verblijf - Pleegzorg Jeugdzorgregio IJsselland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

​RSJ IJsselland wenst het aanbod op de voorziening pleegzorg uit te breiden binnen haar Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp en stelt hiertoe perceel 8 weer open voor nieuwe toetreders. Inschrijver wordt verzocht de documenten behorende bij deze Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp (waaronder het perceel 8) door te nemen. Op deze opdracht zijn alle gestelde eisen en voorwaarden van toepassing zoals gesteld in het inkoopdocument (inclusief haar bijlagen) en de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp.

​Als u zich wilt inschrijven voor perceel 8 Pleegzorg dient u zich tevens aan te melden voor 1 van de ambulante percelen perceel 1 t/m 3, 5 of 6.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Binnen de regio IJsselland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

​RSJ IJsselland wenst het aanbod op de voorziening pleegzorg uit te breiden binnen haar Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp en stelt hiertoe perceel 8 weer open voor nieuwe toetreders. Inschrijver wordt verzocht de documenten behorende bij deze Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp (waaronder het perceel 8) door te nemen. Op deze opdracht zijn alle gestelde eisen en voorwaarden van toepassing zoals gesteld in het inkoopdocument (inclusief haar bijlagen) en de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp.

​Als u zich wilt inschrijven voor perceel 8 Pleegzorg dient u zich tevens aan te melden voor 1 van de ambulante percelen 1 t/m 3, 5 of 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zijn maximaal drie verlengingen mogelijk voor perioden van twee jaar. De maximale duur van de Overeenkomst bedraagt derhalve acht (8) jaar, tot en met 31 december 2030.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Zwolle

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2023