Dinsdag 5 december 2023 00:04:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 25-07-2023 Gunningsbeslissing op 05-10-2023 PB-nummer 2023/S 193-603356

Onderwijscatalogus

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5631 KA
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@summacollege.nl
Telefoon: +31 402694000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.summacollege.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderwijscatalogus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64216200 Elektronische informatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het beschikbaar stellen van een Onderwijscatalogus die past bij flexibel onderwijs

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 270 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft een nieuwe onderwijscatalogus inclusief implementatie en het beheer & onderhoud voor genoemde opleidingen van het Summa College. Het aantal studenten bedraagt bij aanvang van de overeenkomst ca. 17.000. Het aantal medewerkers bedraagt circa 1.700 (ca. 1.500 fte). Deze aantallen kunnen, mede onder invloed van het aantal studenten, in de loop van de contractperiode fluctueren. De studentenaantallen zoals 2x per jaar vastgesteld (februari- en oktober tellingen) door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn leidend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Use cases / Weging: 45
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 084-251769
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderwijscatalogus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Educator
Postadres: Vanenburgerallee
Plaats: Putten
NUTS-code: NL221 Veluwe
Postcode: 3882 RH
Land: Nederland
E-mail: rnicolai@educator.eu
Telefoon: +31 621246248
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie leidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2023