Dinsdag 5 december 2023 00:29:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 25-09-2023 PB-nummer 2023/S 084-250564

Montessori College Eindhoven, Perceel 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
Postcode: 5631KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Inge Janssen
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.icsadviseurs.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montessori College Eindhoven, Perceel 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Summa Montessori is voornemens om het gebouw aan de Habsburglaan in Eindhoven te renoveren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/04/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2023-182681
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03/04/2023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

- Bijlage 2 checklist Aanmelding document toegevoegd

- Bijlage 5 formulier referentie selectiecriteria document toegevoegd

- Aangepast UEA toegevoegd