Zondag 28 mei 2023 01:48:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 25-09-2023 PB-nummer 2023/S 088-269810

Montessori College Eindhoven Perceel 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Postadres: sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
Postcode: 5631KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Inge Janssen
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.icsadviseurs.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montessori College Eindhoven Perceel 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Summa Montessori is voornemens om het gebouw aan de Habsburglaan in Eindhoven te renoveren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/05/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2023-182621
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25/04/2023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.10
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over varianten
In plaats van:

neen

Te lezen:

ja

VII.2)Overige nadere inlichtingen: