Dinsdag 5 december 2023 00:34:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 03-07-2023 PB-nummer error retreiving: Temporary Redirect

Nieuwbouw Kompaan College te Vorden, perceel 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Achterhoek VO
Postadres: Postbus 429
Plaats: Doetinchem
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Postcode: 7001 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Britt Mekers
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Telefoon: +31 657148469
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.achterhoekvo.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Kompaan College te Vorden, perceel 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Nieuwbouw Kompaan College te Vorden, perceel 2

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2023-182131
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24/03/2023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen: