Zaterdag 25 maart 2023 21:56:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 12-05-2023 PB-nummer 2023/S 053-156704

Gemeente IJsselstein - Reiniging en Inspectie Riool

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente IJsselstein
Postadres: Overtoom 1
Plaats: IJsselstein
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3401 BK
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ijsselstein.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente IJsselstein - Reiniging en Inspectie Riool

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten voor de reiniging en inspecties van het riool. De deelopdracht bestaat uit het reinigen en inspecteren van vrijverval rioolonderdelen. Dit zijn voornamelijk leidingen en putten, maar ook kleppen, overstortputten of afsluiters. De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat, en is naar verwachting jaarlijks 10% van het areaal. De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. In de deelopdrachten wordt dit duidelijk aangegeven. Opdrachtgever is ten alle tijden gerechtigd de indicatie van 10% te vermeerderen en/of verminderen, afhankelijk van haar behoefte, zonder dat daar een verplichting richting Opdrachtnemer tegenover staat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente IJsselstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst wenst voor de duur van twee (2) jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één (1) jaar een Overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

twee maal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor de Opdracht, dient een Inschrijver te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering van tenminste één (1) ‘Opdracht’ in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Uitvoeren van inspecties en reiniging van riool van een gemeentelijke organisatie, met een minimale omvang van 110 km riool.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/05/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er vindt dus geen openbare aanbestedingszitting plaats. Er worden derhalve geen Inschrijvers toegelaten bij de opening. Van het openen van de inschrijvingen wordt proces-verbaal opgemaakt dat zal worden toegezonden aan de Inschrijvers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2023