Maandag 4 december 2023 22:57:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-05-2023 Gunningsbeslissing op 11-10-2023 PB-nummer 2023/S 198-620427

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Inhuur extern personeel vanaf schaal 9

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.veendam.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Raadhuislaan 8
Plaats: Oude Pekela
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9665 JD
Land: Nederland
E-mail: info@pekela.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Inhuur extern personeel vanaf schaal 9

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Veendam is voornemens om 3 partijen te contracteren voor het inhuren van personeel vanaf schaal 9. De nadere opdrachten worden middels een mini-competitie verstrekt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Veendam is voornemens om 3 partijen te contracteren voor het inhuren van personeel vanaf schaal 9. De nadere opdrachten worden middels een mini-competitie verstrekt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 040-118008
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022059951
Benaming:

Inhuur extern personeel vanaf schaal 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAN Personeelsdiensten B.V.
Postadres: 7 Dr. Nassaulaan
Plaats: Assen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9401HJ
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BENDER DETACHERING B.V.
Postadres: Jacob Bontiusplaats 9
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1018LL
Land: Nederland
E-mail: info@bendergroep.nl
Telefoon: +31 612345678
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau Voor Noordelijke Gemeenten B.V.
Postadres: Nieuwe Boteringestraat 28
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9712PM
Land: Nederland
Internetadres: www.bvng.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nota van Inlichtingen:

Vragen ronde 1: Uiterlijk 8 maart 2023 om 10:00 uur

Vragen ronde 2: uiterlijk 31 maart 2023 om 10:00 uur.

Vragen kunnen ingediende worden in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbesteder kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de laagste prijs, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2023