Dinsdag 5 december 2023 00:42:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-05-2023 Gunningsbeslissing op 11-10-2023 PB-nummer 2023/S 070-205644

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Inhuur extern personeel vanaf schaal 9

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.veendam.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Inhuur extern personeel vanaf schaal 9

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Veendam is voornemens om 3 partijen te contracteren voor het inhuren van personeel vanaf schaal 9. De nadere opdrachten worden middels een mini-competitie verstrekt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2023-180451
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10/03/2023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

03-05-2023 10:00

Te lezen:

15-05-2023 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

03-05-2023 10:15

Te lezen:

15-05-2023 10:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie n.a.v. NvI 1.