Maandag 4 december 2023 22:55:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 21-04-2023 Gunningsbeslissing op 29-09-2023 PB-nummer 2023/S 189-589995

Vernieuwbouw Marnix College

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Marnix College
Postadres: Prins Bernhardlaan 30
Plaats: Ede
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
Postcode: 6713 MC
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.marnixcollege.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vernieuwbouw Marnix College

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat alle ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de (ver)nieuwbouw van het gebouw en bijbehorend terrein. Er is dus sprake van Total Engineering waarbij zowel de architectonische, bouwkundige en constructieve alsmede de bouwfysische en installatietechnische ontwerp- en advieswerkzaamheden tot de Opdracht behoren. De exacte invulling van de voorgenomen opdracht en de voorwaarden, waaronder deze worden uitgevoerd, worden in de gunningsfase gecommuniceerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71327000 Ontwerpen van draagconstructies
71323200 Ontwerpen van installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ede

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De architectonische, bouwkundige, bouwfysische, installatietechnische en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de vernieuwbouw en het bijbehorende terrein van het Marnix College te Ede.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 037-107562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Vernieuwbouw Marnix College te Ede

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/08/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SVP Architectuur
Postadres: Het Zand 17
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL22 Gelderland
Postcode: 3811 GB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 263592000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2023