Maandag 29 mei 2023 07:42:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 31-01-2023

Schriftelijke marktconsultatie Woningaanpassingen en units (WMO)

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Burg de Bordesstraat
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1404 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
Telefoon: +31 356926414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schriftelijke marktconsultatie Woningaanpassingen en units (WMO)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211200 Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om nadere informatie te verkrijgen over de thema’s rondom woningaanpassingen en units (WMO) ter verdieping op de eerdere fysieke marktconsultatie van 13 januari 2023. Hierbij willen wij partijen daarom graag uitnodigen om een schriftelijke reactie in te dienen op de door de Regio gestelde vragen. De deadline voor het indienen van de antwoorden is 31 januari 2023 om 12:00 uur, zie tevens paragraaf 2.2 van het document

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Woningaanpassingen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211200 Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om nadere informatie te verkrijgen over de thema’s rondom woningaanpassingen ter verdieping op de eerdere fysieke marktconsultatie van 13 januari 2023. Hierbij willen wij partijen daarom graag uitnodigen om een schriftelijke reactie in te dienen op de door de Regio gestelde vragen. De deadline voor het indienen van de antwoorden is 31 januari 2023 om 12:00 uur, zie tevens paragraaf 2.2 van het document

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Units/zorgkamers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211200 Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

De Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om nadere informatie te verkrijgen over de thema’s rondom units/zorgkamers (WMO) ter verdieping op de eerdere fysieke marktconsultatie van 13 januari 2023. Hierbij willen wij partijen daarom graag uitnodigen om een schriftelijke reactie in te dienen op de door de Regio gestelde vragen. De deadline voor het indienen van de antwoorden is 31 januari 2023 om 12:00 uur, zie tevens paragraaf 2.2 van het document

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/01/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2023