Maandag 29 mei 2023 07:41:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 31-01-2023

Schriftelijke marktconsultatie Woningaanpassingen en units (WMO)

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Burg de Bordesstraat
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1404 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
Telefoon: +31 356926414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schriftelijke marktconsultatie Woningaanpassingen en units (WMO)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211200 Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om nadere informatie te verkrijgen over de thema’s rondom woningaanpassingen en units (WMO) ter verdieping op de eerdere fysieke marktconsultatie van 13 januari 2023. Hierbij willen wij partijen daarom graag uitnodigen om een schriftelijke reactie in te dienen op de door de Regio gestelde vragen. De deadline voor het indienen van de antwoorden is 31 januari 2023 om 12:00 uur, zie tevens paragraaf 2.2 van het document

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2023-179221
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18/01/2023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

31-01-2023 12:00

Te lezen:

31-01-2023 16:00

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

12:00

Te lezen:

16:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De deadline voor het indienen van een reactie op de schriftelijke marktconsultatie is verruimd naar dinsdag 31 januari 16:00.