Zaterdag 4 februari 2023 19:59:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-03-2023

Next Generation Sensors B.V.

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Next Generation Sensors B.V.
Postadres: Gaetano Martinolaan 85
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6229GS
Land: Nederland
Contactpersoon: Hugo Nikkel
E-mail: hugo@ng-sensors.com
Telefoon: +31 640551140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ng-sensors.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisatie die niet aanbestedingsplichtig is (privaat bedrijf)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: privaat bedrijf

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Next Generation Sensors B.V.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73111000 Diensten van researchlaboratorium
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Let op: Deze opdracht valt niet onder de NL of EU-wet- en regelgeving!!

Next Generation Sensors zoekt een partner voor de benchmarking van het SPOTDETECT system. Het betreft het meten en analyseren van specifiek stoffen (zoals Beta lactam, antibiotica) in vlees- en melk samples en deze te benchmarken met de state-of-the-art equipment bij de partner organisatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Let op: Deze opdracht valt niet onder de NL of EU-wet- en regelgeving!!

Next Generation Sensors zoekt een partner voor de benchmarking van het SPOTDETECT system. Het betreft het meten en analyseren van specifiek stoffen (zoals Beta lactam, antibiotica) in vlees- en melk samples en deze te benchmarken met de state-of-the-art equipment bij de partner organisatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SAFE FOOD

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/04/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Maastricht

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

31 maart 2023, 12.05 uur

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Limburg
Postadres: Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6201BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Paginas/Rechtbank-Maastricht-van-binnen.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2023