Zaterdag 4 februari 2023 20:19:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 13-02-2023 PB-nummer 2023/S 012-031237

EA Belastingapplicatie

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Steenwijkerland
Postadres: Vendelweg
Plaats: Steenwijk
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8331 XE
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
Telefoon: +31 521538500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.steenwijkerland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Belastingapplicatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbestedende dienst voert een aanbestedingsprocedure uit voor het verwerven van een informatiesysteem belastingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-178041
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09/12/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dubbele uitvraag 'toelichting op wens 132' verwijderd. Inschrijvers worden hier via de nota van inlichtingen over geinformeerd.