Donderdag 1 december 2022 06:45:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 18-11-2022

Vooraankondiging wijziging verblijf licht (perceel 5.10) - Regio Gooi en Vechtstreek

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Burg de Bordesstraat
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1404 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
Telefoon: +31 356926414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging wijziging verblijf licht (perceel 5.10) - Regio Gooi en Vechtstreek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

betreft wijziging van Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen met kenmerk 22.0000557

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

de regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

betreft wijziging van Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen met kenmerk 22.0000557

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijlage

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/11/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bijlage

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/11/2022