Donderdag 1 december 2022 07:58:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 28-11-2022 PB-nummer 2022/S 210-603282

Architecten dienstverlening en Installatieadvies

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel 1
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Projectbureau Procurance
E-mail: projectbureau@procurance.nl
Telefoon: +31 850161820
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Architecten dienstverlening en Installatieadvies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van architecten dienstverlening en installatieadvies ten behoeve van de realisatie van een nieuw schoolgebouw in Coevorden voor scholengemeenschap De Nieuwe Veste.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Architecten dienstverlening

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

We zijn op zoek naar een architect die naast de gebruikelijke eisen die worden gesteld aan de architectuur van nieuwe schoolgebouwen - zoals doelmatigheid en efficiency in gebruik en duurzaamheid – in staat is een gebouw te ontwerpen dat door zijn expressie en uitstraling een flinke impuls kan geven aan het stedenbouwkundige vernieuwingsproces van het verouderde bedrijventerrein De Holwert en tegelijkertijd in staat is contextueel te ontwerpen (op basis van een analyse) waarbij de (gewenste) omgeving en de historische achtergrond van de omgeving een belangrijke invloed heeft op het ontwerp. Het bedrijventerrein, gelegen aan de westzijde van het station, gaat de komende jaren herontwikkeld worden tot een gemengd stedelijk gebied.

De architect zal voorts de coördinatie opnemen van het op te richten ontwerpteam en zorgdragen voor de totstandkoming van het definitieve bestek op basis waarvan een aannemer zal worden gecontracteerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: SC1.1 Referentie / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: SC1.2 Referentie / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: nvt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installatieadvies

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315200 Bouwadvies
71312000 Bouwkundig advies
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

We zijn op zoek naar een installatieadviseur die het ontwerpen en uitwerken van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties voor het te realiseren onderwijsgebouw, hierbij rekening houdend met het budget en de eisen en ambities op het gebied van energie en duurzaamheid. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met de andere (toekomstige) leden van het te vormen ontwerpteam en onder coördinatie van de uitwerkend architect.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: SC1.1 Referentie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: SC1.2 Referentie / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: nvt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Er mag geen sprake zijn van de verplichte uitsluitingsgronden als benoemd in artikel 2.86 Aw 2012 en van de volgende facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.87 Aw 2012:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht;

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig;

• Ernstige beroepsfout;

• Vervalsing van de mededinging;

• Belangenconflict;

• Betrokken bij de voorbereiding;

• Prestaties uit het verleden;

• Valse verklaring;

• Onrechtmatige beïnvloeding;

• Betaling belasting of sociale premies.

Er mag geen sprake zijn van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt.

De gegadigde dient in het verzoek tot deelneming een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen, niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van het verzoek tot deelneming.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De gegadigde dient afdoende behoorlijk te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

• De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking ter hoogte van minimaal EUR2,5 miljoen per gebeurtenis en EUR5 miljoen per jaar;

• De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking ter hoogte van minimaal EUR2,5 miljoen per gebeurtenis en EUR2,5 miljoen per jaar.

Ook dient gegadigde een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moeten de geselecteerde gegadigden een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van gegadigde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor perceel 1 architecten dienstverlening is vereist dat tenminste twee architecten van het bureau in het architectenregister zijn ingeschreven.

Perceel 1

Gegadigde dient een minimale personele omvang te hebben van 10 medewerkers, waarvan minimaal:

• 2 senior architecten (minimaal 5 jaar relevante werkervaring);

• 2 senior technisch ontwerpers (minimaal 5 jaar relevante werkervaring);

• 1 senior BIM-modelleur (minimaal 5 jaar relevante werkervaring);

• 1 medior BIM-modelleur (minimaal 3 jaar relevante werkervaring).

Perceel 1

Gegadigde toont middels een afgeronde referentie aan in de afgelopen vijf (5) jaren – UO opgeleverd na 25 november 2017 – zelf ervaring te hebben met het ontwerpen binnen budget met betrekking tot de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw te hebben verricht, met een minimale omvang van 5.500 m2 BVO en waarbij aantoonbaar werkzaamheden zijn verricht inzake de navolgende fases cf. DNR-STB 2014:

• Fase Voorontwerp

• Fase Definitief ontwerp

• Fase Technisch ontwerp / Bestek

• Fase Prijs- en contractvorming

• Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Perceel 2

Gegadigde dient een minimale personele omvang te hebben van 10 medewerkers, waarvan minimaal:

• 2 senior adviseurs elektrotechniek (minimaal 5 jaar relevante werkervaring);

• 2 medior adviseurs (projectleider) elektrotechniek (minimaal 3 jaar relevante werkervaring);

• 2 senior adviseurs werktuigbouwkundig ; (minimaal 5 jaar relevante werkervaring);

• 2 medior adviseurs (projectleider) werktuigbouwkundig; (minimaal 3 jaar relevante werkervaring).

Perceel 2

Gegadigde toont middels een afgeronde referentie aan in de afgelopen vijf (5) jaren – UO opgeleverd na 25 november 2017 – zelf Werktuigbouwkundige & Elektrotechnische installatie advieswerkzaamheden voor de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw te hebben verricht, met een minimale omvang van 5.500 m2 BVO en waarbij aantoonbaar werkzaamheden zijn verricht inzake de navolgende fases cf. DNR-STB 2014:

• Fase Voorontwerp

• Fase Definitief ontwerp

• Fase Technisch ontwerp / Bestek

• Fase Prijs- en contractvorming

• Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Gegadigde dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient gegadigde minimaal te beschikken over het volgende certificaat:

• ISO 9001:2015 of gelijkwaardig.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In de selectiefase is een vragenronde opgenomen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postadres: Postbus 30009
Plaats: Assen
Postcode: 9400 RA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2022