Donderdag 1 december 2022 08:23:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-11-2022 PB-nummer 2022/S 199-566312

Bestek 2022-11 Meerjaren reset, heraanplant en onderhoud Schollebos

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer)
Postadres: Groenedijk
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Postcode: 2903 LZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Project en ingenieursbureau
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848641
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://capelleaandenijssel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2022-11 Meerjaren reset, heraanplant en onderhoud Schollebos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Meerjaren visie en uitvoering. Er zal er door middel van een reset en waar nodig herplant een basis voor het lange termijn natuurvolgend onderhoud worden gelegd. Het natuurvolgend onderhoud is onderdeel van dit contract.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-175001
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05/10/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

05-11-2022 10:00

Te lezen:

15-11-2022 10:01

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

10:00

Te lezen:

10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

per abuis was de opening voor de indiening van de offertes gepland. Dit is aangepast.