Vrijdag 29 september 2023 06:31:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 04-11-2022 Gunningsbeslissing op 18-06-2023 PB-nummer 2022/S 182-515644

SRU-00-23-172-G01 Bosonderhoud Almere 2023-2026

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SRU-00-23-172-G01 Bosonderhoud Almere 2023-2026

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese openbare procedure te komen tot een overeenkomst met één aannemer. Het werk wordt op basis van een RAW-Raamovereenkomst gecontracteerd.

Om bosonderhoud uit te voeren zullen vanuit de RAW-Raamovereenkomst meerdere deelopdrachten opgesteld worden voor de uitvoering van het werk. Het uit te voeren werk betreft alle (stads)bossen gelegen binnen en buiten de bebouwde kom in de Gemeente Almere. Het betreft repeterende werkzaamheden op veel en ook diverse plekken in Almere. Het project kenmerkt zich doordat de werkzaamheden in de diverse stadsbossen plaatsvinden. Dit houdt in dat het kleinschaliger is ten opzichte van zware bosdunningsprojecten die op één plek plaatsvinden.

Het werk heeft de looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Optioneel kan de overeenkomst 2 maal met 1 jaar verlengd worden uiterlijk tot en met 31 december 2025 respectievelijk 31 december 2026.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77230000 Diensten in verband met bosbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van Bosonderhoud (Diensten) via een RAW-Raamovereenkomst, dat het hoofdvoorwerp van de opdracht is en waarvoor de gevraagde diensten benodigd zijn.

De aanbestedingsprocedure is een Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. De aanbesteding is algemeen bekend gemaakt via het Aanbestedingsplatform.

Er wordt gegund op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) op basis van de door CROW-methode Gunnen op waarde. De omschrijving en beoordelingswijze van de gunningscriteria zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 Beoordeling en gunning.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel kan de overeenkomst 2 maal met 1 jaar verlengd worden uiterlijk tot en met 31 december 2025 respectievelijk 31 december 2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform leidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Conform leidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Conform leidraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/11/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Almere

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Contractspecialist/inkoper GWW

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Conform leidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2022