Vrijdag 29 september 2023 05:49:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 04-11-2022 Gunningsbeslissing op 18-06-2023 PB-nummer 2023/S 118-368605

SRU-00-23-172-G01 Bosonderhoud Almere 2023-2026

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SRU-00-23-172-G01 Bosonderhoud Almere 2023-2026

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese openbare procedure te komen tot een overeenkomst met één aannemer. Het werk wordt op basis van een RAW-Raamovereenkomst gecontracteerd.

Om bosonderhoud uit te voeren zullen vanuit de RAW-Raamovereenkomst meerdere deelopdrachten opgesteld worden voor de uitvoering van het werk. Het uit te voeren werk betreft alle (stads)bossen gelegen binnen en buiten de bebouwde kom in de Gemeente Almere. Het betreft repeterende werkzaamheden op veel en ook diverse plekken in Almere. Het project kenmerkt zich doordat de werkzaamheden in de diverse stadsbossen plaatsvinden. Dit houdt in dat het kleinschaliger is ten opzichte van zware bosdunningsprojecten die op één plek plaatsvinden.

Het werk heeft de looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Optioneel kan de overeenkomst 2 maal met 1 jaar verlengd worden uiterlijk tot en met 31 december 2025 respectievelijk 31 december 2026.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77230000 Diensten in verband met bosbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van Bosonderhoud (Diensten) via een RAW-Raamovereenkomst, dat het hoofdvoorwerp van de opdracht is en waarvoor de gevraagde diensten benodigd zijn.

De aanbestedingsprocedure is een Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. De aanbesteding is algemeen bekend gemaakt via het Aanbestedingsplatform.

Er wordt gegund op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) op basis van de door CROW-methode Gunnen op waarde. De omschrijving en beoordelingswijze van de gunningscriteria zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 Beoordeling en gunning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EC1 / Weging: 300000
Kwaliteitscriterium - Naam: EC2 / Weging: 100000
Prijs - Weging: 250000
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform leidraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 182-515644
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

RAW-Raamovereenkomst Bosonderhoud Almere 2023-2026

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jos Scholman Groen BV
Postadres: Postbus 1458
Plaats: NIEUWEGEIN
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3430 BL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 437 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Conform leidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2023