Maandag 29 mei 2023 07:55:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 08-11-2022 Gunningsbeslissing op 28-01-2023 PB-nummer 2023/S 022-061115

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Telvorenstraat 2
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8061CB
Land: Nederland
E-mail: info@zwartewaterland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwartewaterland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516400 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de Aanbestedingsprocedure is het sluiten van de Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten tezamen met een goedwerkgeverschapverzekering

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 848.85 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516400 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwartewaterland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de Aanbestedingsprocedure is het sluiten van de Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten tezamen met een goedwerkgeverschapverzekering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 181-512621
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mandatis
Postadres: Hanzepoort 25
Plaats: Oldenzaal
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 7575DB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 848.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Plaats: Hasselt
Land: Nederland
E-mail: inkoop@zwartewaterland.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/01/2023