Vrijdag 29 september 2023 04:54:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 26-10-2022 Gunningsbeslissing op 24-11-2022

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obton GreenIPP 10 CV
Postadres: Plantage Middenlaan 2-C
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1018 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Sweco Nederland B.V., t.a.v. Jacqueline van der Velden
E-mail: jacqueline.vandervelden@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.greenipp.com/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314300 Aanleg van kabelinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft globaal de engineering en realisatie van de kabelverbindingen (ca 5,5 km lang) voor het Zonnepark Willemshoek. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgevoegde documenten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-171891
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31/08/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

02-11-2022

Te lezen:

16-11-2022

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

22-12-2022

Te lezen:

05-01-2023

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

28-09-2022 22:00

Te lezen:

12-10-2022 22:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

28-09-2022 22:01

Te lezen:

12-10-2022 22:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: