Donderdag 1 december 2022 07:00:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 26-10-2022 Gunningsbeslissing op 24-11-2022

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obton GreenIPP 10 CV
Postadres: Plantage Middenlaan 2-C
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1018 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Sweco Nederland B.V., t.a.v. Jacqueline van der Velden
E-mail: jacqueline.vandervelden@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.greenipp.com/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisatie die niet aanbestedingsplichtig is (privaat bedrijf)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploitant zonneparken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314300 Aanleg van kabelinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft globaal de engineering en realisatie van de kabelverbindingen (ca 5,5 km lang) voor het Zonnepark Willemshoek. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgevoegde documenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315500 Middenspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22 Gelderland
NUTS-code: NL221 Veluwe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Brummen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het leveren en aanbrengen van middenspanningskabels YMeKrvaslqwd 1 x 630 mm2 Al rm + as 50 mm2 Cu;

b. het aanbrengen van meerdere mantelbuizen HDPE Ø160 mm PE100 SDR11 t.b.v. middenspanningskabels door middel van horizontaal gestuurde boringen en open ontgravingen;

c. het graven en aanvullen van sleuven;

d. het aanbrengen van bemalingen;

e. het inrichten van bouwputten;

f. het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen, incl. fundering;

g. het opbreken en aanbrengen van bestratingen;

h. het verrichten van opruimingswerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2022
Einde: 01/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen worden uitsluitend verstrekt, door het indienen van vragen, in het bij de inschrijvingsleidraad gevoegde vragenformat (bijlage 6). Indienen dient in Word via de berichtenmodule te geschieden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bijgevoegde inschrijvingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijgevoegde inschrijvingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bijgevoegde inschrijvingsleidraad.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bijgevoegde documenten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2022
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/09/2022
Plaatselijke tijd: 22:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen worden uitsluitend verstrekt, door het indienen van vragen, in het bij de inschrijvingsleidraad gevoegde vragenformat (bijlage 6). Indienen dient in Word via de berichtenmodule te geschieden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2022