Dinsdag 5 december 2023 00:36:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 26-10-2022 Gunningsbeslissing op 24-11-2022

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obton GreenIPP 10 CV
Postadres: Plantage Middenlaan 2-C
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1018 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Sweco Nederland B.V., t.a.v. Jacqueline van der Velden
E-mail: jacqueline.vandervelden@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.greenipp.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisatie die niet aanbestedingsplichtig is (privaat bedrijf)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploitant zonneparken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314300 Aanleg van kabelinfrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft globaal de engineering en realisatie van de kabelverbindingen (ca 5,5 km lang) voor het Zonnepark Willemshoek. Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgevoegde documenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 716 404.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315500 Middenspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22 Gelderland
NUTS-code: NL221 Veluwe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Brummen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het leveren en aanbrengen van middenspanningskabels YMeKrvaslqwd 1 x 630 mm2 Al rm + as 50 mm2 Cu;

b. het aanbrengen van meerdere mantelbuizen HDPE Ø160 mm PE100 SDR11 t.b.v. middenspanningskabels door middel van horizontaal gestuurde boringen en open ontgravingen;

c. het graven en aanvullen van sleuven;

d. het aanbrengen van bemalingen;

e. het inrichten van bouwputten;

f. het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen, incl. fundering;

g. het opbreken en aanbrengen van bestratingen;

h. het verrichten van opruimingswerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen worden uitsluitend verstrekt, door het indienen van vragen, in het bij de inschrijvingsleidraad gevoegde vragenformat (bijlage 6). Indienen dient in Word via de berichtenmodule te geschieden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Artikel 16C Aansluiting Zonnepark WIllemshoek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Van Vulpen B.V.
Postadres: Postbus
Plaats: Gorinchem
NUTS-code: NL221 Veluwe
Postcode: 4200AE
Land: Nederland
E-mail: bedrijfsbureau@vanvulpen.eu
Telefoon: +31 183645060
Internetadres: www.vanvulpen.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 716 404.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen worden uitsluitend verstrekt, door het indienen van vragen, in het bij de inschrijvingsleidraad gevoegde vragenformat (bijlage 6). Indienen dient in Word via de berichtenmodule te geschieden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2022