Zaterdag 4 februari 2023 20:17:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 03-02-2023

Nieuwbouw IKC Remigius, perceel 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Innerwaard
Postadres: Catrijnestraat 1
Plaats: Groessen
NUTS-code: NL22 Gelderland
Postcode: 6923 BS
Land: Nederland
Contactpersoon: Brigitte Schey
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Telefoon: +31 622601319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://innerwaard.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw IKC Remigius, perceel 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Innerwaard is voornemens om in Duiven nieuwbouw te realiseren voor IKC Remigius. Ten behoeve van voornoemde nieuwbouw is de Aanbestedende Dienst voornemens één Inschrijver per perceel te selecteren en heeft hiertoe een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-171201
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13/10/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

03-02-2023 12:00

Te lezen:

14-11-2022 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: