Donderdag 28 september 2023 07:08:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 25-10-2022 PB-nummer 2022/S 189-535905

Gemeente Montfoort, Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen - Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Montfoort
Postadres: Kasteelplein 5
Plaats: Montfoort
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3417 JC
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://montfoort.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente De Ronde Venen
Postadres: Croonstadtlaan 111
Plaats: Mijdrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3641 AL
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gemeente.derondevenen.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oudewater
Postadres: Waardsedijk 219
Plaats: Oudewater
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3421 NE
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oudewater.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stichtse Vecht
Postadres: Endelhovenlaan 1
Plaats: Maarssen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3601 GR
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stichtsevecht.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Woerden
Postadres: Blekerijlaan 14
Plaats: Woerden
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3447 GR
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://woerden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort, Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen - Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79622000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject is opgedeeld in vijf (5) percelen, namelijk in:

- Perceel 1, Gemeente De Ronde Venen;

- Perceel 2, Gemeente Montfoort;

- Perceel 3, Gemeente Oudewater;

- Perceel 4, Gemeente Stichtse Vecht;

- Perceel 5, Gemeente Woerden.

Geïnteresseerde aanbieder kan naar wens kiezen zich voor perceel 1, en/of 2, en/of 3, en/of 4, en/of 5 aan te melden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-170201
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14/07/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

11-10-2022 10:00

Te lezen:

25-10-2022 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

11-10-2022 10:01

Te lezen:

25-10-2022 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: