Vrijdag 29 september 2023 05:56:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 04-11-2022 Gunningsbeslissing op 10-03-2023 PB-nummer error retreiving: Temporary Redirect

het outsourcen en beheren van ICT middelen

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: RAADHUISPLEIN 00001
Plaats: STADSKANAAL
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9501SZ
Land: Nederland
E-mail: inkoop@stadskanaal.nl
Telefoon: +31 0599-631631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadskanaal.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

het outsourcen en beheren van ICT middelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Cloudmigratie omvat het outsourcen van de diensten infra, netwerk, 2de lijns servicedesk, werkplek en technisch mobiel device management (MDM – EMS Intune) en technisch applicatiebeheer. De gemeente Stadskanaal heeft na afronding migratie geen eigen rekencentrum meer op de lokale netwerkomgeving na. Het hele virtuele landschap van de Aanbestedende dienst, omvattende de back-end servers met alle applicaties en de werkplek servers voor de toegang van de gebruikers, de storage, beveiliging en compliance van de omgeving volgens de richtlijnen uit de BIO en de netwerkomgeving, dient overgeplaatst te worden naar een cloud infrastructuur van de Opdrachtnemer (Aanbestedende dienst doelt hiermee op zowel public als private cloud) . Het beheer van deze omgeving en de werkplekken, technisch mobiel device management (MDM – EMS Intune) wordt vanaf de overdracht ook ingevuld door de opdrachtnemer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 808 545.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
45450000 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst wenst de IT-infrastructuur naar de Cloud te migreren en als beheerde infrastructuurdienst af te nemen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: zie leidraad / Weging: 500000
Kostencriterium - Naam: inschrijfprijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22103232
Benaming:

Outsourcing ICT-infrastructuur en advisering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Open line B.V.
Postadres: Amerikalaan 90
Plaats: Maastricht-Airport
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Postcode: 6199 AE
Land: Nederland
E-mail: info@openline.nl
Telefoon: +31 438507000
Internetadres: www.openline.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 808 545.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie leidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie leidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/03/2023