Zaterdag 1 oktober 2022 23:44:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-10-2022 Gunningsbeslissing op 11-09-2022

Raamovereenkomst 7 percelen, SRU-00-22-161-D01 Dagelijks Verzorgend Onderhoud civiel Almere 2023-2026

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst 7 percelen, SRU-00-22-161-D01 Dagelijks Verzorgend Onderhoud civiel Almere 2023-2026

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432112 Aanbrengen van bestrating
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk;

- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het opnemen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;

- het onderhoud aan hekwerken;

- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);

- het herstellen van overig straatmeubilair;

- het toepassen van verkeersmaatregelen;

- het informatieverstekken aan gebruikers;

- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/08/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-169201
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04/07/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen: