Dinsdag 5 december 2023 00:32:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-09-2022 Gunningsbeslissing op 11-12-2022 PB-nummer error retreiving: Invalid response

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Staphorst
Postadres: Postbus
Plaats: Staphorst
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 7950 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Telefoon: +31 522467400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staphorst.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Postbus 23
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8060 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwartewaterland.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten werken samen op het gebied van de WOZ. Dit betekent dat de gemeente Staphorst een overeenkomst zal afsluiten, waarvan ook de WOZ-taxaties van de gemeente Zwartewaterland onderdeel van uitmaken. De huidige taxatieapplicatie van beide gemeenten is 4WOZ, de belastingapplicatie is Civision en de BAG-applicatie is iObjecten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-166871
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25/07/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen: