Donderdag 30 november 2023 02:34:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-09-2022 Gunningsbeslissing op 11-12-2022 PB-nummer 2022/S 127-361882

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Staphorst
Postadres: Postbus
Plaats: Staphorst
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 7950 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Telefoon: +31 522467400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staphorst.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Postbus 23
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8060 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwartewaterland.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten werken samen op het gebied van de WOZ. Dit betekent dat de gemeente Staphorst een overeenkomst zal afsluiten, waarvan ook de WOZ-taxaties van de gemeente Zwartewaterland onderdeel van uitmaken. De huidige taxatieapplicatie van beide gemeenten is 4WOZ, de belastingapplicatie is Civision en de BAG-applicatie is iObjecten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staphorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hieronder genoemde werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ:

1. het ter beschikking stellen van een taxatieapplicatie;

2. herwaardering (niet-woningen en woningen);

3. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren woningen;

4. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren niet-woningen;

5. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren woningen;

6. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren niet-woningen;

7. afhandeling WOZ (hoger) beroepschriften;

8. mutatiebijhouding (optioneel);

9. permanente marktanalyse woningen;

10. permanente marktanalyse niet-woningen;

11. controle objectkenmerken (jaarlijks ca. 20% van alle objecten) (optioneel).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak en samenwerking / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Taxatieapplicatie / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, wederzijds optioneel driemaal (3) met twee (2) jaar verlengd worden. Indien de gemeente van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken, zal de gemeente zes (6) maanden voor de einddatum van de initiële looptijd in overleg treden met Opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uitsluitingsgronden

- Verplichte uitsluitingsgronden:

a. Deelneming aan een criminele organisatie

b. Corruptie

c. Fraude

d. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten

e. Witwassen van geld of financiering van terrorisme

f. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

- Facultatieve uitsluitingsgronden:

a. Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht;

b. Faillissement, insolventie of gelijksoortig;

c. Ernstige beroepsfout;

d. Vervalsing van de mededinging;

h. Valse verklaring.

Geschiktheidseisen

- Inschrijving handels- en beroepenregister

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

- Technische bekwaamheid - referentie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door het ondertekenen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ verklaart Inschrijver dat hij adequaat verzekerd is voor de uitvoering van de Opdracht en dat hij zich, indien de Overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd houdt. Inschrijver beschikt over een wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR1.000.000,- per jaar.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de ‘moedermaatschappij/holding’, dient de Inschrijver een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

Eventuele minimumeisen:

Bewijsmiddelen (niet indienen bij Inschrijving. Pas na verzoek hiertoe verstrekken)

• Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de ‘moedermaatschappij/holding’, dient de Inschrijver een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijving beroeps- en handelsregister

Om de rechtsgeldigheid van de ondertekende verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat Inschrijver een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toevoegt aan de Inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving.

Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de Inschrijvingssom voor deze Opdracht van degene die de Inschrijving heeft getekend. Mocht degene die het UEA en bewijsstukken heeft ondertekend, niet voorkomen op het uittreksel, dan dient uit een door de degene die wel op het uittreksel voorkomt bij wijze van volmacht opgestelde verklaring te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te binden op het moment van ondertekening.

Ingeval in samenwerkingsverband (combinatie) wordt ingeschreven, dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bovenstaande in te dienen. In het geval van een hoofdaannemer die een beroep doet op onderaannemer(s) dienen zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer(s) het bovenstaande in te dienen.

Technische bekwaamheid - referentie

De gemeente heeft de volgende kerncompetenties vastgesteld die overeenkomen met ervaring op essentiële punten van de Overeenkomst:

Kerncompetentie 1: Ervaring met het taxeren van (niet-)woningen i.h.k.v. de herwaardering

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het taxeren van (niet-) woningen in het kader van de herwaardering. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 10.000 objecten en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Kerncompetentie 2: Ervaring met het afhandelen van bezwaarschriften

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het afhandelen van bezwaarschriften. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 100 bezwaren op jaarbasis en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Kerncompetentie 3: Ervaring met de permanente marktanalyse

Inschrijvers dienen aan te tonen over deze kerncompetentie te beschikken door een referentieopdracht in te dienen die betrekking heeft op het uitvoeren van de permanente marktanalyse. Deze referentieopdracht dient een minimale omvang te hebben van 250 objecten op jaarbasis en moet binnen de laatste drie jaar (voor termijn van inschrijving) uitgevoerd zijn.

Door het ondertekenen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ verklaart Inschrijver per hierboven vermelde kerncompetentie maximaal één referentie te hebben die voldoet aan de volgende eisen:

• de referentieopdracht dient in de drie (3) jaren voorafgaand aan de sluitingsdatum voor de Inschrijving (20 september 2022) te zijn uitgevoerd of nog in uitvoering te zijn;

• de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht valt onder de reikwijdte van de hierboven benoemde kerncompetenties; én

• de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht is/wordt succesvol en naar tevredenheid van deze referent uitgevoerd.

Het is Inschrijver toegestaan om een beroep te doen op de bekwaamheid van derden om zo aan de hierboven gestelde eis te voldoen. Indien de Inschrijver hiervan gebruik maakt dan dient hij dit aan te geven op het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (Bijlage 1) onder Deel II C en D.

Eventuele minimumeisen:

Inschrijving beroeps- en handelsregister

Een recent en actueel (maximaal zes maanden oud, terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving) uittreksel(s) uit het Handelsregister of een soortgelijke organisatie.

Technische bekwaamheid - referentie

Bewijsmiddelen (indienen bij Inschrijving).

Ten einde aan te tonen te beschikken over de voornoemde kerncompetenties levert Inschrijver per gevraagde kerncompetentie maximaal één referentie aan welke aan bovenvermelde eisen voldoet. Indien in één referentie meerdere kerncompetenties tot uiting komen die voldoen aan de gestelde eisen, mag u voor die kerncompetenties dezelfde referentie gebruiken.

Gebruik hiervoor Bijlage 3 - ‘Referentieformulier’.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente heeft tijdens de inschrijvingstermijn twee vragenrondes voorzien. Na 31 augustus 2022, 12.00 uur heeft de Inschrijver zijn recht ten aanzien van het inwinnen van informatie of het doen van voorstellen verwerkt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zwolle
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2022