Maandag 29 mei 2023 07:42:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-09-2022 Gunningsbeslissing op 11-12-2022 PB-nummer 2022/S 243-702891

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Staphorst
Postadres: Postbus
Plaats: Staphorst
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 7950 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Telefoon: +31 522467400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staphorst.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Postbus 23
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8060 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwartewaterland.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten werken samen op het gebied van de WOZ. Dit betekent dat de gemeente Staphorst een overeenkomst zal afsluiten, waarvan ook de WOZ-taxaties van de gemeente Zwartewaterland onderdeel van uitmaken. De huidige taxatieapplicatie van beide gemeenten is 4WOZ, de belastingapplicatie is Civision en de BAG-applicatie is iObjecten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staphorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hieronder genoemde werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ:

1. het ter beschikking stellen van een taxatieapplicatie;

2. herwaardering (niet-woningen en woningen);

3. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren woningen;

4. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren niet-woningen;

5. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren woningen;

6. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren niet-woningen;

7. afhandeling WOZ (hoger) beroepschriften;

8. mutatiebijhouding (optioneel);

9. permanente marktanalyse woningen;

10. permanente marktanalyse niet-woningen;

11. controle objectkenmerken (jaarlijks ca. 20% van alle objecten) (optioneel).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak en samenwerking / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Taxatieapplicatie / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 127-361882
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

WOZ-dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xxllnc Belastingen
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL213 Twente
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zwolle
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan de betrokken Inschrijvers.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2022