Maandag 5 december 2022 01:58:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 01-09-2022 Gunningsbeslissing op 17-11-2022 PB-nummer 2022/S 117-329579

Gemeente Molenlanden - Financieel systeem

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Molenlanden
Postadres: Postbus 5
Plaats: Bleskensgraaf
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Postcode: 2970 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.molenlanden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden - Financieel systeem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Molenlanden maakt momenteel voor haar financiële processen gebruik van het pakket Decade. Dit pakket is in 2005 aangeschaft. Decade wordt al een aantal jaar niet meer onderhouden (end of use), waarbij vanaf 2024 definitief geen gebruik meer gemaakt gaat worden van Decade. Het streven is om al zo spoedig mogelijk een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Zo kan er tijdig gestart worden met een implementatie en migratie van het systeem, waardoor er voldoende tijd is om langere tijd schaduw te draaien. De insteek is om uiterlijk per 1 september 2023 het pakket te hebben draaien zodat in de periode 1 september 2023 tot 31 december 2023 de twee pakketten naast elkaar fungeren.

Per 1 januari 2024 zal het nieuwe pakket volledig in gebruik zijn en start ook de duur van de looptijd van de overeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste drie (3) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Optioneel kan deze vaste periode nog drie maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zes (6) jaar. De looptijd start op 1 januari 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel kan deze vaste periode nog drie maal één (1) jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor de Opdracht, dient een Inschrijver te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering van tenminste één (1) ‘Opdracht’ in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Het leveren, implementeren en onderhouden van een financieel systeem, conform Programma van Eisen, bij een publieke organisatie met een minimale omvang van tenminste 200 FTE, gelegen in de periode drie (3) jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:01
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022