Maandag 5 december 2022 02:14:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 01-09-2022 Gunningsbeslissing op 17-11-2022 PB-nummer 2022/S 223-639094

Gemeente Molenlanden - Financieel systeem

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Molenlanden
Postadres: Postbus 5
Plaats: Bleskensgraaf
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Postcode: 2970 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.molenlanden.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden - Financieel systeem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Molenlanden maakt momenteel voor haar financiële processen gebruik van het pakket Decade. Dit pakket is in 2005 aangeschaft. Decade wordt al een aantal jaar niet meer onderhouden (end of use), waarbij vanaf 2024 definitief geen gebruik meer gemaakt gaat worden van Decade. Het streven is om al zo spoedig mogelijk een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Zo kan er tijdig gestart worden met een implementatie en migratie van het systeem, waardoor er voldoende tijd is om langere tijd schaduw te draaien. De insteek is om uiterlijk per 1 september 2023 het pakket te hebben draaien zodat in de periode 1 september 2023 tot 31 december 2023 de twee pakketten naast elkaar fungeren.

Per 1 januari 2024 zal het nieuwe pakket volledig in gebruik zijn en start ook de duur van de looptijd van de overeenkomst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste drie (3) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Optioneel kan deze vaste periode nog drie maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zes (6) jaar. De looptijd start op 1 januari 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 117-329579
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Gemeente Molenlanden - Financieel systeem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unit4 Business Software Netherlands B.V.
Postadres: Stationspark 1000
Plaats: Sliedrecht
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 3364 DA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2022