Vrijdag 29 september 2023 04:34:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 26-09-2022 Gunningsbeslissing op 24-11-2022 PB-nummer 2022/S 228-655065

EA Meubilair Reclassering Nederland

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reclassering Nederland
Postadres: Vivaldiplantsoen 100
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3533 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 613765873
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.reclassering.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Meubilair Reclassering Nederland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen de scope van perceel 1 valt het leveren van standaard kantoormeubilair conform interieurstijl. Zoals leveren en monteren van het kernassortiment en niet kern assortiment meubilair. Leveren van thuiswerk bureaustoel.Correctief onderhoud.

Binnen de scope van perceel 2 valt het leveren van werkplaatsmeubilair voor Reclassering Nederland. Zoals werktafels, werkstoelen, werkplaats lockers/lockerkasten, kantinemeubilair, stellingen, montage van het werkplaatsmeubilair waarbij certificering van toepassing is.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standaard kantoormeubilair

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het meubilair wordt grofweg in vier vormen besteld, namelijk 1) naar aanleiding van een huisvestingsproject waarin een (gedeeltelijke) locatie vernieuwd en/of ingericht wordt waarmee de locatie conform de interieurstijl wordt ingericht door de projectleiders Huisvesting (besteller). Daarnaast worden er 2) enkele meubelstukken besteld door de projectleiders Huisvesting en 3) kleine items en 4) thuiswerkbureaustoel door de Coördinator Facilitaire Zaken (besteller).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bestellen en Leveren / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Inrichten flexibele ruimte / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standaard werkplaatsmeubilair

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werkplaatsmeubilair wordt grofweg in drie vormen besteld, namelijk 1) naar aanleiding van een huisvestingsproject waarin een (gedeeltelijk) werkplaats vernieuwd en/of ingericht wordt door de Projectleiders Huisvesting (besteller). Daarnaast worden er 2) enkele meubelstukken besteld door de Projectleiders Huisvesting en 3) kleine items door de Coördinator Facilitaire Zaken (besteller) .

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bestellen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Levertijden / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-324607
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Standaard kantoormeubilair

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gispen Nederland B.V.
Plaats: Culemborg
NUTS-code: NL22 Gelderland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Standaard werkplaatsmeubilair

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

nvt

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022