Donderdag 1 december 2022 06:43:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-08-2022 Gunningsbeslissing op 23-11-2022 PB-nummer 2022/S 145-415663

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst IJsselland
Postadres: Lübeckplein 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8017 JZ
Land: Nederland
E-mail: info@odijsselland.nl
Telefoon: +88 5251050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.odijsselland.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding die de Omgevingsdienst in de markt zal zetten zal de volgende reikwijdte hebben:

Op hoofdlijnen betreft het de volgende punten:

a. stabiele ICT werkplek en ICT omgeving, inclusief de huidige in gebruik zijnde applicaties en gegevens;

b. integratie en samenwerking met huidige VOIP-Zeker telefonie oplossing;

c. ICT servicedesk met locale support;

d. gebruikersimplementatie binnen ODIJ en bestaande hardware, netwerk en randapparatuur van de nieuwe ICT werkplek;

e. optimaliseren en structuren van de informatiehuishouding ODIJ t.b.v. inrichting in de nieuwe werkplek

(Record management, Sharepoint, Teams, back-up, delen bestanden);

f. security en privacy van de werkplek (informatiebeveiliging en toegangsbeveiliging. Welkom123)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-167451
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

01-08-2022 12:00

Te lezen:

15-08-2022 14:00

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

12:00

Te lezen:

14:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

01-08-2022 12:15

Te lezen:

15-08-2022 14:15

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:15

Te lezen:

14:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: