Vrijdag 29 september 2023 06:01:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-08-2022 Gunningsbeslissing op 23-11-2022 PB-nummer 2022/S 228-657277

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst IJsselland
Postadres: Lübeckplein 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8017 JZ
Land: Nederland
E-mail: info@odijsselland.nl
Telefoon: +88 5251050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.odijsselland.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding die de Omgevingsdienst in de markt zal zetten zal de volgende reikwijdte hebben:

Op hoofdlijnen betreft het de volgende punten:

a. stabiele ICT werkplek en ICT omgeving, inclusief de huidige in gebruik zijnde applicaties en gegevens;

b. integratie en samenwerking met huidige VOIP-Zeker telefonie oplossing;

c. ICT servicedesk met locale support;

d. gebruikersimplementatie binnen ODIJ en bestaande hardware, netwerk en randapparatuur van de nieuwe ICT werkplek;

e. optimaliseren en structuren van de informatiehuishouding ODIJ t.b.v. inrichting in de nieuwe werkplek

(Record management, Sharepoint, Teams, back-up, delen bestanden);

f. security en privacy van de werkplek (informatiebeveiliging en toegangsbeveiliging. Welkom123)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding die de Omgevingsdienst in de markt zal zetten zal de volgende reikwijdte hebben:

Op hoofdlijnen betreft het de volgende punten:

a. stabiele ICT werkplek en ICT omgeving, inclusief de huidige in gebruik zijnde applicaties en gegevens;

b. integratie en samenwerking met huidige VOIP-Zeker telefonie oplossing;

c. ICT servicedesk met locale support;

d. gebruikersimplementatie binnen ODIJ en bestaande hardware, netwerk en randapparatuur van de nieuwe ICT werkplek;

e. optimaliseren en structuren van de informatiehuishouding ODIJ t.b.v. inrichting in de nieuwe werkplek

(Record management, Sharepoint, Teams, back-up, delen bestanden);

f. security en privacy van de werkplek (informatiebeveiliging en toegangsbeveiliging. Welkom123)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 114-321671
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

EOA ICT Omgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Detron ICT Groep B.V.
Postadres: Traverse 1
Plaats: Veenendaal
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
Telefoon: +88 3615555
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022