Woensdag 7 juni 2023 18:03:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 08-07-2022 Gunningsbeslissing op 13-07-2022 PB-nummer 2022/S 145-413434

Europees openbare aanbesteding Leveringen Voorzieningen onderwijshuisvesting 2022

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Leveringen Voorzieningen onderwijshuisvesting 2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000 Prefabgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het hoofdvoorwerp van de opdracht betreft de levering van de leslokalen. Hieronder is te zien wat de opdracht inhoudt:

1) Uitbreiding de Stuwe met 2 leslokalen;

2) Uitbreiding Maranatha school met 1 leslokalen.

De gemeente verzorgt in eigen beheer de benodigde funderingen en nutsvoorzieningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het jaar 2022 wil de gemeente drie (semi) permanente leslokalen inkopen. Er is hier sprake van een gecombineerde opdracht. Namelijk de levering van prefab leslokalen en de installatie daarvan op verschillende locaties. Het hoofdvoorwerp van de opdracht betreft de levering van de leslokalen. Hieronder is te zien wat de opdracht inhoudt:

1) Uitbreiding de Stuwe met 2 leslokalen;

2) Uitbreiding Maranatha school met 1 leslokalen.

De gemeente verzorgt in eigen beheer de benodigde funderingen en nutsvoorzieningen.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 01 augustus 2022 tot en met de feitelijke levering en acceptatie van de producten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 103-288478
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Leveringen Voorzieningen onderwijshuisvesting 2022 - gemeente Oldambt

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 8 juni 2022 om 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland te Groningen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2022