Donderdag 30 maart 2023 04:24:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 02-08-2022 Gunningsbeslissing op 17-12-2022 PB-nummer 2022/S 119-335386

Europees openbare aanbesteding Levering van dooimidddelen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel 1
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telefoon: +31 524598562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Borger-Odoorn
Postadres: Hoofdstraat 50
Plaats: Exloo
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7875 AD
Land: Nederland
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.borger-odoorn.nl/home.html
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Area Reiniging
Postadres: Columbusstraat 25
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7825 VP
Land: Nederland
E-mail: info@areareiniging.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.area-afval.nl/contact

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Levering van dooimidddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Vacuümzout

Het jaarlijks leveren van circa 3250 ton vacuümzout voor alle aanbestedende diensten op locaties zoals vermeld in het programma van eisen.

Perceel 2: Natriumchloride

Het jaarlijks leveren van circa 180 ton natriumchloride voor de gemeente Borger-Odoorn.

Perceel 3: Calciumchloride

Het jaarlijks leveren van circa 650 ton calciumchloride voor de gemeente Coevorden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-165421
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18/05/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

28-06-2022 12:00

Te lezen:

04-07-2022 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

28-06-2022 12:15

Te lezen:

04-07-2022 12:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: